Autoconsum solar fotovoltaic

La definició d’autoconsum és aquella que entén com a tal el consum per part d’un o més consumidors d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de generació properes a les de consum i associades a aquestes.

 

L’autoconsum solar fotovoltaic és ja una dinàmica realitat a la major part dels països desenvolupats. A Espanya s’estan començant a fer instal·lacions per a autoconsum de totes les mesures ja que els seus beneficis són tangibles en totes les seves dimensions: estalvi, retorn de la inversió, major grau d’emancipació energètica, i com no, els grans beneficis mediambientals que això comporta.

 

Molts són els bulls i les intoxicacions informatives que s’han abocat sobre l’autoconsum solar fotovoltaic: L’impost al Sol, multes milionàries per als que optaven per aquest sistema, impediments legals de tota mena, costos inassolibles, ets, ets. 

La veritat és que avui dia, una instal·lació d’autoconsum, és perfectament legalitzable i no té sobredespeses ni impostos addicionals, amb un període d’amortització (retorn de la inversió) d’entre 8 i 10 anys (depenent de les circumstàncies contractuals del subministrament) , i una vida útil (si no hi ha acumulació energètica) d’entre 25 i 30 anys; serveixi com a mostra els exemples reals d’instal·lacions d’autoconsum que ja hem realitzat des d’Electricitat Soma.

Resum de la nova normativa d’autoconsum Fotovoltaic

(Reial Decret 244/2019)

Moltes són les novetats i millores que presenta aquest nou Reial decret. Comentarem les més importants:

En què consisteix l’autoconsum solar fotovoltaic?

Donada les confusions que es produeixen sovint us recordem que a aquesta modalitat d’instal·lacions fotovoltaiques corresponen les instal·lacions realitzades a llars i indústries amb connexió a la xarxa elèctrica.

No s’anomena autoconsum fotovoltaic les instal·lacions solars aïllades de la xarxa elèctrica, tampoc les instal·lacions fotovoltaiques l’únic objectiu de les quals és la venda d’energia.

L’objectiu de l’autoconsum fotovoltaic és consumir l’energia generada de manera directa i així estalviar a la factura elèctrica.

Autoconsumo solar fotovoltaico

És això un Balanç Net?

Aquest RD no es refereix específicament al terme Balanç Net, però sí que utilitza el concepte “compensació simplificada dels excedents”. La diferència bàsicament rau que en el Balanç Net l’energia excedentària de les nostres plaques solars es comptabilitzarà i compensarà watt a watt, és a dir, per cada watt abocat a la xarxa es pot recuperar un watt de la xarxa elèctrica quan es necessiti. En el sistema proposat en aquest RD aquesta compensació no serà watt a watt, sinó que serà una compensació econòmica per watt abocament que es descomptarà de la factura elèctrica. Com veurem més endavant aquest preu a descomptar de la factura elèctrica dependrà de la comercialitzadora elèctrica.

 

En resum, el sistema proposat per aquest RD s’assembla a un balanç net en què, en lloc de compensar quilovats, es rebrà un saldo per cada quilowatt abocat a la xarxa i aquest saldo es descomptarà de la factura elèctrica, però a un preu molt inferior al de compra, de manera que podem concloure que no és un balanç net, en què s’intercanvia watt x watt al mateix preu de compra.

Quin tipus d’autoconsums hi ha?

S’estableixen dues modalitats d’autoconsum solar fotovoltaic: Sense excedents i excedents.

 

Autoconsum sense excedents. Aquestes instal·lacions necessitaran un equip anti-vessament que garanteixi que no s’aboca gens d’energia a la xarxa. La tramitació administrativa és mínima.

 

Autoconsum amb excedents. Són aquelles instal·lacions que en certs moments enviaran energia solar a la xarxa elèctrica, per exemple, un habitatge o indústria sense activitat en hores centrals del dia. Dins aquesta modalitat distingim dos blocs importants:

 

Modalitat amb excedents acollits a compensació. En aquesta modalitat la comercialitzadora elèctrica compensarà a la nostra factura elèctrica l’energia abocada a la xarxa. A aquesta modalitat, sens dubte la més rellevant del RD es podran acollir els habitatges i les indústries amb potències instal·lades inferiors a 100 kW.

 

Modalitat amb excedents no acollida a compensació simplificada. Aquestes instal·lacions són aquelles, en principi majors de 100 KW, els excedents de les quals seran bolcats a la xarxa, però en règim de venda, no de compensació. El preu de l’energia abocada serà el disposat per la legislació d’instal·lacions generadores de electricitat.

Els habitatges es poden acollir a la compensació de consums? Quan es rep per l’energia abocada?

Si, tots els habitatges poden acollir-se al model d’autoconsum amb compensació d’excedents i és el més recomanable ja que en ser majoritàriament instal·lacions inferiors a 15 Kw, no caldrà demanar punt d’accés a la comercialitzadora elèctrica.

 

Pel que fa a la compensació rebuda, això dependrà de dos casos:

 

• Si el nostre contracte de subministrament està acollit als preus regulats del mercat (Tarifes PVPC) amb una comercialitzadora de referència, la compensació econòmica rebuda per l’autoconsum serà el preu mitjà diari de l’energia comprada a l’hora que realitzem l’abocament. És a dir si a la nostra instal·lació es realitza l’abocament d’excedents a les 11 hores ia aquesta hora el preu mitjà diari de l’energia és de 9 cts, la compensació que veurem reflectida a la factura serà la corresponent a la quantitat de quilowatts abocats pel preu mitjà del quilovat, en aquest exemple 9 cts.

 

• En els casos en què el nostre contracte de subministrament no estigui al mercat regulat, sinó que estigui al mercat lliure, el preu al qual es compensarà el quilovat serà negociat entre la comercialitzadora i el consumidor.

Autoconsumo solar fotovoltaico

A la pràctica, el més probable és que en pocs mesos comencem a veure ofertes al mercat de companyies elèctriques que oferiran, com en telefonia, diferents opcions de compensació de consums. En qualsevol cas, sembla que el preu del kw compensat dependrà de l’horari o període tarifari en què sigui abocat.

Les indústries poden acollir-se a la compensació de consums? Quin serà el valor de l’energia compensada?

Si, totes les indústries les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum de les quals siguin inferiors a 100 Kw podran acollir-se a la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. Com que la majoria són instal·lacions més grans de 15 Kw, hauran de realitzar els tràmits d’accés i connexió a la xarxa elèctrica per poder realitzar l’abocament, per la qual cosa en casos en què els excedents siguin molt escassos pot ser recomanable acollir-se a la modalitat d’autoconsum sense excedents i així no entrar en tràmits amb la comercialitzadora elèctrica.

 

Com que no hi ha mercat elèctric regulat en instal·lacions solars superiors a 10 Kw, el preu de l’energia compensada serà negociat entre la comercialitzadora elèctrica i el productor fotovoltaic. Com dèiem al punt anterior, cal esperar que sorgeixin comercialitzadores amb ofertes concretes de compensació per l’energia excedentària.

Puc estalviar el 100% de la factura elèctrica?

No, la factura elèctrica es compon d’uns costos assignats al terme de potència i d’altres assignats al terme d’energia. Els costos del terme de potència són fixos i depenen de la potència contractada i consumida, per la qual cosa no seran compensats, encara que a causa de la potència aportada per l’energia solar és possible que en alguns casos aquest terme es pugui reduir.

 

Els costos del terme d’energia si podrien ser –almenys hipotèticament– compensats totalment.

 

Imaginem, per exemple, que en una indústria es consumeixen diàriament 100 Kwh, i paguem per cada Kw un preu mitjà de 9 Cts. de manera que mensualment paguem en energia activa 270 euros. Si fem una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum que produeix 200 Kwh/dia (aproximadament una instal·lació de 40 Kwh, uns 120 panells solars) i suposem que l’autoconsum és d’un 60% (és a dir, el 60% de l’energia procedeix directament dels panells instal·lats a la indústria) hauríem d’abocar a la xarxa 140 Kwh/dia o 4200 Kwh/mes. Si per aquesta energia excedentària hipotèticament acumulem un saldo mitjà de 4 cts per Kwh, el saldo acumulat seria de 5.6 euros diaris, 168 euros mensuals. L’estalvi directe, el 60%, serien 60 Kwh/dia o 1800 Kwh/mes. Aquest autoconsum directe descomptarà de la factura directament 162 euros. Si us sumem el saldo acumulador per l’energia excedentària, el saldo acumulat: 168 euros, sumat a l’estalvi directe: 162 euros, sumen 330 euros mensuals. Per tant, en aquest cas s’estalviaria el 100% del terme d’energia activa.

Quin preu s’assignarà als quilovats excedentaris?

Aquest saldo per Kwh abocament serà determinat per les diferents ofertes de les comercialitzadores, però tot ens fa pensar que el valor concedit a l’energia abocada pot equivaler o, ser molt proper, al preu de pool de l’energia, és a dir el preu de l’energia en el mercat majorista que és fixat hora a hora. Aquesta calor a les hores solars sol estar, depenent de diversos factors, entre els 4 Cts/Kwh i els 5.5 Cts/Kwh.

Hi ha algun límit de potència per a la mida de les instal·lacions d’autoconsum?

Cap, les instal·lacions d’energia solar per a autoconsum poden ser de qualsevol mida. Per als usuaris que s’acullin a l’autoconsum amb compensació pot ser interessant utilitzar la superfície més gran possible, això ha de ser estudiat cas a cas.

Es pot acumular l’energia excedentària abocada en un mes per al mes següent?

En principi la compensació es realitzarà en el període de facturació, és a dir, mes a mes, deixant la porta oberta a la negociació amb la comercialitzadora quant a la compensació de consum. No obstant això, cal esperar que, amb la majoria de les comercialitzadores, la compensació de consums es produeixi únicament mes a mes, i els excedents no compensats en un mes no puguin ser acumulats per al mes següent.

Autoconsumo solar fotovoltaico

Es pot cedir la teulada a una empresa externa i rebre ingressos per la producció solar generada?

Si, de fet, aquest és un dels serveis més interessants que oferim a Electricitat SOMA per a instal·lacions industrials de més de 30 Kw.

 

La cosa és molt senzilla, una empresa externa fa la inversió, fa la instal·lació i s’encarrega del manteniment. El propietari de la teulada autoconsumirà l’energia generada i l’estalvi generat per l’energia fotovoltaica es comparteix entre l’usuari i l’empresa propietària de la instal·lació solar. El RD 244/2019 permet que el propietari de la planta solar i el consumidor siguin diferents.

Es poden compartir les instal·lacions solars d’autoconsum?

Sí, el RD contempla l’autoconsum solar compartit. Per exemple, un polígon industrial o una comunitat de veïns poden fer una instal·lació col·lectiva i beneficiar-se de l’estalvi obtingut. El sistema pel qual es reparteixen els estalvis obtinguts o la producció fotovoltaica serà decidit entre els copropietaris.

 

En aquest sentit, ja s’estan desenvolupant mecanismes per poder quantificar els estalvis obtinguts per cada usuari de la instal·lació solar col·lectiva.

Com es descompten a la factura elèctrica els excedents fotovoltaics abocats a la xarxa?

La compensació de l’energia a les instal·lacions solars no acollides al mercat regulat (inferiors a 10 Kw i contracte amb comercialitzadora de referència) i inferiors a 100 Kw, la compensació d’excedents es durà a terme mitjançant una compensació de saldo en termes econòmics. Aquesta compensació econòmica serà reflectida per la comercialitzadora elèctrica a la factura mensual i el preu a compensar per l’energia abocada serà determinat pel preu de l’energia del moment en què es realitza l’abocament. En última instància, seran les comercialitzadores les que oferiran un preu a compensar a la factura per aquesta energia excedentària i l’usuari podrà triar entre romandre o canviar de companyia elèctrica en funció de les ofertes rebudes pel seu consum i la seva energia excedentària.

 

Sintetitzant, la compensació de l’energia excedentària es realitzarà mitjançant la compensació de saldo en termes econòmics. Aquesta compensació econòmica serà reflectida a la factura elèctrica mensual.

Com es fa la tramitació?

Totes les modalitats d’autoconsum impliquen notificar a la comercialitzadora l’existència d’una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic. En el cas d’instal·lacions sense abocament, no cal disposar de permisos d’accés i connexió per part de la xarxa elèctrica, cosa que facilita els tràmits. Només caldrà lliurar a l’organisme competent de la comunitat autònoma el certificat d’instal·lació, memòria tècnica i/o projecte tècnic corresponent en cada cas.

En la modalitat amb excedents per a les instal·lacions de més de 15 Kw (fonamentalment indústries) caldrà fer els tràmits d’accés i connexió a la xarxa elèctrica. L’inici d’aquests tràmits es fa a instàncies de la comunitat autònoma (termini de 10 dies des que es presenti la documentació), i la companyia elèctrica està obligada a respondre en el termini de 5 dies a l’usuari de la instal·lació.

Empreses amb preu regulat

• Iberdrola Comercialització d’Últim Recurs, S.A.U.

• Endesa Energia XXI, S.L.U.

• Gas Natural S.U.R. SDG, S.A.

• EDP Comercialitzadora d’Últim Recurs, S.A.

• Viesc Comercialitzadora de Referència, S.L.

• CHC Comercialitzador de Referència S.L.U.

• Teramelcor, S.L. (a l’àmbit territorial de Melilla).

• Empresa d’Enllumenat Elèctric de Ceuta Comercialització de Referència, S.A. (a l’àmbit territorial de Ceuta).

Què suposa fer els tràmits d’accés i connexió a la xarxa elèctrica?

En primer lloc, cal aclarir que aquests tràmits són només obligatoris per a aquelles instal·lacions de més de 15 Kw (és a dir, instal·lacions industrials) que es vulguin acollir a la compensació d’excedents. Tampoc no són necessaris en la modalitat d’autoconsum sense excedents.

 

Tramitar l’accés i la connexió a la xarxa elèctrica requereix complir els requisits establerts a la Llei del Sector Elèctric –LSE (Llei 24/2013, de 26 de desembre).

 

En essència, aquests tràmits són: remetre a la distribuïdora elèctrica el projecte de connexió, la realització en el termini d’un mes per part de la distribuïdora d’un informe de condicions tècniques de connexió (aquest informe té un cost addicional), l’adequació a cas necessari del projecte de connexió a les demandes de la distribuïdora i, posteriorment, la formalització d’un contracte tècnic d’accés en què es detallen les condicions d’aquest accés.

 

Els tràmits d’accés i de connexió poden suposar una demora a l’hora de posar en marxa la instal·lació fotovoltaica.

Què passa amb les instal·lacions de més de 100 Kw?

Les instal·lacions solars de més de 100 Kw no es poden acollir a la compensació de consums simplificada.

 

Tenen, per tant, dues opcions, acollir-se a la modalitat d’autoconsum solar fotovoltaic sense excedents o acollir-se a l’autoconsum amb excedents sense compensació. En el primer dels casos la tramitació serà molt senzilla i no caldrà fer els tràmits d’accés i connexió a la xarxa. En segon cas, els excedents abocats a la xarxa podran ser venuts al mercat elèctric segons les condicions establertes per als productors d’electricitat.

 

Ser productor d’electricitat amb energia solar suposa, entre altres coses, declarar els beneficis obtinguts per aquesta activitat, inscriure’s a l’IAE a l’epígraf de productor i, en el cas de societats, modificar els estatuts de la societat. A més, les instal·lacions d’autoconsum amb excedents que no s’acullin a la modalitat de compensació d’excedents si han de pagar els impostos de generació i el peatge d’accés a la xarxa per l’energia excedentària que venguin a la distribuïdora. 

Serà necessari estudiar en cada cas la conveniència de realitzar aquest tipus d’instal·lacions com a autoconsum sense excedents o amb excedents. Dependrà del volum dels excedents d’energia solar i de les condicions de connexió a la xarxa elèctrica.

Necessitaré un altre comptador o modificar el que tinc ara?

En principi, no. En la modalitat d’autoconsum sense excedents no cal fer cap canvi.

 

En la modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents només cal un comptador, que mesuri tant l’energia demandada de la xarxa elèctrica com l’excedent abocat. Per això ha de ser un comptador bidireccional. La majoria dels moderns comptadors “intel·ligents” són bidireccionals, per la qual cosa no caldrà canviar-ho.

 

És possible que en alguns casos en què no existeixi aquest comptador bidireccional sigui necessari modificar-lo. Aquest comptador pot ser adquirit per l’usuari o llogat a la distribuïdora elèctrica. També és possible que, en alguns casos, encara que el comptador sigui bidireccional, la programació del comptador necessiti modificar-se per registrar l’energia excedentària.

Què passa si ja tinc una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic?

Aquest RD dona un termini de 6 mesos per acollir-se a alguns dels tipus d’autoconsum descrits. En el cas dels clients d’Electricitat SOMA, aquests tràmits seran realitzats pel nostre departament tècnic.

 

La major part de les instal·lacions de plaques solars realitzades fins avui per la nostra empresa s’han realitzat amb dispositius sense abocament. En el cas que els usuaris vulguin acollir-se al règim de compensació de consums, tan sols caldrà canviar la configuració dels dispositius anti-abocament i fer la comunicació corresponent a la comunitat autònoma i a la companyia elèctrica.

Quan estarà operatiu el sistema de compensació d’excedents?

El RD entra el vigor l’endemà de la publicació, però, es dona, a les comunitats autònomes, un termini de 3 mesos per automatitzar els protocols de gestió i comunicació a la companyia elèctrica i un termini de 4 mesos a les comercialitzadores elèctriques per fer els canvis oportuns que permetin fer la compensació d’excedents.

Quina és la potència de la instal·lació: potència pic fotovoltaica o potència de l’inversor?

Les potències que es recullen al Reial decret i que es refereixen a les diferents modalitats es refereixen a la potència de l’inversor, no del camp fotovoltaic. És a dir, quan el RD diu que les instal·lacions inferiors a 15 Kw no necessiten realitzar els tràmits d’accés i connexió a la xarxa, pel que fa a la potència de l’inversor, és a dir, que la instal·lació pot tenir 16 Kwp a plaques solars.

I… la pregunta fonamental que no té res a veure amb aquest RD Quant costa una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic?

Tot dependrà si és un autoconsum directe o amb acumulació; plantegem a data d’avui (nov.2019) uns exemples de preus orientatius per W.

Autoconsum directe sense acumulació:

6 kWp    1’147 €/W + IVA

15 kWp   0’861 €/W + IVA

50 kWp   0’768 €/W + IVA

90 kWp   0’720 €/W + IVA

Autoconsum amb acumulació:

5 kWp    2’424 €/W + IVA

15 kWp   2 €/W + IVA

25 kWp   1’880 €/W + IVA

50 kWp   1’610 €/W + IVA

L’autoconsum directe se sol amortitzar en un termini de 5 anys, mentre que amb acumulació el termini pot arribar als 12 anys.